پرداخت‌های ویژه

پرداخت شناسه خزانه

مدیریت پرداخت های شناسه متمرکز- شناسه خزانه

براساس سیاست های اعلام شده دولت و انتقال درآمد های خزانه به بانک مرکزی ، این شرکت آمادگی ایجاد سرویس های تولید شناسه خزانه ،پرداخت و مدیریت آن به همراه تمامی گزارش‌های موردنیاز به صورت لحظه‌ای برای کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت های  مشمول این طرح را دارد.