شرکت‌های گروه

کانون دفاتر پیشخوان

فن‌آوران اطلاعات پیشخوان ایرانیان

کارگزاری بیمه پیشخوان الکترونیک ایرانیان

داده مکان پرداز زرین پیشخوان ایرانیان

پیشگامان اعتماد دیجیتال ایرانیان

تعاونی پشخوان خدمات ایرانیان زرین

مهدیس پایاب ایرانیان

داده افزاری رایانه یاران کوشا

داده کاوی معتمد اول سام

شرکت رسپـــینا گروه بین الملل

پیشخوان خدمات ایرانیان

همراه الکترونیک افق پیشخوان ایرانیان

شرکت توسعه داده کاوی سیمرغ ایرانیان

مشاوره و اعتبارسنجی ایرانیان

 

 

شرکت ارتباط اول پیشخوان ایرانیان زرین